Preview Subtitle for A Little Confession


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:00,030 --> 00:00:01,890
V p½edchozÚch dÚlech Desperate Housewives:

2
00:00:01,910 --> 00:00:04,550
MÃm dalšÚ dÚtš, Lynette.

3
00:00:04,600 --> 00:00:06,530
Dala jsi mi svolenÚ, pamatuješ?

4
00:00:06,560 --> 00:00:09,240
Ale ne spÃt s ženskou, kterà nosÚ naše dÚtš!

5
00:00:09,260 --> 00:00:10,690
Nškomu se lÃska vytratÚ.

6
00:00:10,433 --> 00:00:14,866
ZnÃm vÃs?
- Orson Hodge, Susanin kamarÃd zuba½.

7
00:00:15,000 --> 00:00:17,166
ZatÚmco nškte½Ú ÒekajÚ na lÃsku,

8
00:00:17,358 --> 00:00:19,702
jinşm lÃska pokvete...

9
00:00:25,396 --> 00:00:27,966
ale nemusÚ nikdy p½ijet.

10
00:00:28,000 --> 00:00:30,166
Desperate Housewives 3x01
"Listen to the Rain on the Roof"


11
00:00:31,995 --> 00:00:33,666
Stalo se nšco strašnÕho

12
00:00:34,227 --> 00:00:36,100
loni na Lake View Drive.

13
00:00:36,683 --> 00:00:39,566
Abyste pochopili proÒ, musÚte všdšt

14
00:00:39,643 --> 00:00:42,167
že když se Alma Hodge to rÃno vzbudila,

15
00:00:42,323 --> 00:00:44,666
nemšla potuchy, že by to mohl bşt den

16
00:00:44,897 --> 00:00:46,332
kdy opustÚ svÕho manžela.

17
00:00:46,863 --> 00:00:49,599
Vše zaÒalo naprosto normÃlnš.

18
00:00:49,934 --> 00:00:53,800
Uspo½Ãdala potraviny podle jeho pokynª.

19
00:00:54,260 --> 00:00:59,267
Povšsila jeho obleÒenÚ tak jak si p½Ãl.

20
00:01:00,412 --> 00:01:04,533
PosklÃdala ruÒnÚky p½esnš tak, jak ji nauÒil.

21
00:01:06,165 --> 00:01:09,200
Bylo tšsnš p½ed polednem...

22
00:01:09,387 --> 00:01:12,866
Mama mà rÃda svÕ dšÃtko.
Mà rÃdo dšÃtko maminku?

23
00:01:12,891 --> 00:01:14,000
Mama!

24
00:01:14,236 --> 00:01:16,466
Najednou se nšco uvnit½ Almy nšco zlomilo,

25
00:01:17,115 --> 00:01:19,533
a ona se rozhodla že je Òas...

26
00:01:20,300 --> 00:01:22,499
odlštšt pryÒ

27
00:01:23,247 --> 00:01:26,800
samoz½ejmš že všdšla o lepšÚm zpªsobu
než ½Úct vše manželovi.


28
00:01:27,430 --> 00:01:29,133
Myslel, že Alma je šastnÃ,

29
00:01:29,900 --> 00:01:34,399
a Orson Hodge nemšl rÃd odmlouvÃnÚ.

30
00:01:35,185 --> 00:01:37,671
PoÒkala dokud neodjede do prÃce,

31
00:01:39,076 --> 00:01:39,733
a potom...

32
00:01:45,545 --> 00:01:47,366
Oh!

33
00:01:59,512 --> 00:02:02,366
Pojÿ sem pškne, maminka hroznš spšchÃ.

34
00:02:02,839 --> 00:02:04,233
SpšchÃ! SpšchÃ!

35
00:02:06,334 --> 00:02:08,866
Jestli nep½iletښ do klece hned teÿ,

36
00:02:08,877 --> 00:02:10,966
budu tš tady muset nechat. ProsÚm!

37
00:02:32,602 --> 00:02:35,499
Den potÕ se zastavila Carolyn Bigsby,

38
00:02:35,816 --> 00:02:37,599
kterà jako vštšina zvšdavşch sousedª všdela,

39
00:02:38,316 --> 00:02:39,933
že vÚce se dozvښ

40
00:02:40,416 --> 00:02:41,800
když neklepeš.

41
00:02:42,032 --> 00:02:45,141
Almo? Jsi doma?

42
00:02:49,140 --> 00:02:50,066
Carolyn?

43
00:02:51,098 --> 00:02:52,066
Jenom hledÃm Almu.

44
00:02:52,523 --> 00:02:55,299
Mšli jsme jÚt dneska na kafe,
ale neukÃzala se.

45
00:02:56,409 --> 00:02:59,233
Ah, Alma mš vÒera opustila.

46
00:02:59,418 --> 00:03:00,800
Opustila?

47
00:03:01,313 --> 00:03:02,866
Mšli jsme nšjakà hÃdky.

48
00:03:02,999 --> 00:03:06,200
Oh. Harvey a jÃ
jsme slyš
[...]
Everything OK? Download subtitles