Preview Subtitle for Double Shot


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:55,639 --> 00:00:57,683
Federální okresní soud

2
00:01:16,118 --> 00:01:17,202
Manžel obìti,

3
00:01:17,286 --> 00:01:18,662
soudce Franklin Trelane,

4
00:01:18,704 --> 00:01:19,913
centrální oddìlení.

5
00:01:19,955 --> 00:01:21,206
Kdy se sem dostal ?

6
00:01:21,248 --> 00:01:23,500
Asi pøed hodinou ho pøivezla místní policie.

7
00:01:23,500 --> 00:01:25,294
Byl zrovna uprostøed soudního pøelíèení.

8
00:01:25,335 --> 00:01:26,670
Jakého pøelíèení ?

9
00:01:26,712 --> 00:01:29,006
Èlenù asijského gangu...šlo o trest smrti.

10
00:01:29,047 --> 00:01:32,426
Právnì jsme zaèli provìøovat známé a kolegy zavraždìné.

11
00:01:32,467 --> 00:01:33,885
Její auto bylo v obchodì.

12
00:01:33,927 --> 00:01:35,762
Pùjèila si jeho.

13
00:01:38,015 --> 00:01:38,974
Víš jak to je, zapøísáhneš vìrnost,

14
00:01:39,016 --> 00:01:41,518
dají nám do ruky zbraò, my pùjdem do obchodu s otevøenýma oèima

15
00:01:41,560 --> 00:01:44,062
ale nikdo nám ani našim rodinám neøekne, že je to èistá hra.

16
00:01:44,146 --> 00:01:45,939
To rozhodnì ne.

17
00:01:45,981 --> 00:01:48,150
Okolnosti naznaèují tomu, že...

18
00:01:48,191 --> 00:01:49,901
ten chlápek èekal až vjede dovnitø,

19
00:01:49,901 --> 00:01:52,070
poèkal si až se garážová vrata zavøou a pak zaèal støílet.

20
00:01:52,154 --> 00:01:53,572
Pravdìpodobnì èekal na této stranì,

21
00:01:53,613 --> 00:01:54,990
klidnì mohl být zakrytý nìjakou z tìchto vìcí,

22
00:01:55,032 --> 00:01:56,241
- Tak se na to mrkneme.
- Ano,pane.

23
00:01:56,325 --> 00:01:57,909
Podezøelý se vloupá do garáže,

24
00:01:57,951 --> 00:02:00,037
obì vstupuje dovniø a pøekvapí ho....

25
00:02:00,078 --> 00:02:01,997
Ráže 12 není zrovna nádobíèko pro zlodìje,co.

26
00:02:02,039 --> 00:02:04,082
Máme tu ètyøi výstøely, bez zaváhání
To není žádné pøekvapení...

27
00:02:04,124 --> 00:02:06,251
To je pøedbìžná úvaha.

28
00:02:06,335 --> 00:02:07,669
Takže vražda byla jeho zámìr.

29
00:02:07,711 --> 00:02:09,588
Jen by mì zajímalo, kdo mìl ve skuteènosti být zavraždìn...

30
00:02:09,629 --> 00:02:12,299
manželka nebo ten soudce ?

31
00:02:33,153 --> 00:02:39,284
Pøeklad do èestiny @ Pee-Tee

32
00:02:39,326 --> 00:02:44,164
Èísla

33
00:02:47,626 --> 00:02:50,420
Prošli jsme výpisy z rejstøíkù trestù a pychologické profily

34
00:02:50,462 --> 00:02:55,884
které by mohly vést k tomu, že mohlo jít o pomstu.

35
00:02:55,926 --> 00:02:58,095
Naznaèujete, že vrahem Alison Trelane

36
00:02:58,178 --> 00:03:00,472
je nìkdo, koho její manžel strèil do lochu ?

37
00:03:00,472 --> 00:03:01,223
Ano.

38
00:03:01,264 --> 00:03:03,767
Takže si myslíme, že soudce mìl být tím zavraždìným, ne manželka.

39
00:03:03,850 --> 00:03:05,060
Jasnì,aha
Chápu to

40
00:03:05,060 --> 00:03:07,437
Ale,eh,nejsou tvoji podezøelí omezeni jen na lidi,

41
00:03:07,521 --> 00:03:09,773
který poslal náš soudce sedìt, že ne ?

42
00:03:09,815 --> 00:03:12,109
Správnì. Jsou to také èlenové rodiny,

43
00:03:12,150 --> 00:03:13,860
pøátelé, spiklenci...

44
00:03:13,860 --> 00:03:17,197
Možnosti jsou exponenciální.

45
00:03:18,448 --> 00:03:22,035
"exponenciání" by znamenalo, že míra rùstu je pøímo úmìrná své velikosti,

46
00:03:22,077 --> 00:03:25,122
takže,emh,matematicky správný termín by byl...

47
00:03:25,163 --> 00:03:27,082
Možností j
[...]
Everything OK? Download subtitles