Preview Subtitle for Lost Worlds


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{3131}{3195}.ِéهم ن÷ùّ ùىًه ًنٌّ
{3199}{3294}هàي نّمéه هنèىôهï نىههééًé ùىëي نéه لèّééىّéي...
{3296}{3354}.ëï
{3359}{3416}.àو àًçًه ْ÷هٍéي ôن, لéçم, نهمهْ ىëي
{3418}{3485}àًçًه لàًه ىنٌْëى. àْي لàْي ىùمهم...
{3487}{3543}.ىê îîًé
[...]
Everything OK? Download subtitles