Preview Subtitle for 24 Films


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,868 --> 00:00:41,766
Pல்eklad Sizzly

2
00:00:43,415 --> 00:00:49,223
Kdy௱ mi bylo 25, byl jsem
ஞுerifem toho okresu. K nevங்ல்e.

3
00:00:49,410 --> 00:00:53,313
Dக்da byl strநூ௱ce zநூkona. Otec taky.

4
00:00:54,239 --> 00:00:58,844
Byli jsme ஞுerifovளூ ve stejnளூ
dobக், on tam v Planu a jநூ tady..

5
00:00:59,179 --> 00:01:04,549
Myslங்m si, ௱e na to byl
dost pyஞுnன்.Vங்m, ௱e byl.

6
00:01:05,128 --> 00:01:08,822
Takovங் ti ஞுerifovளூ ze starன்ch
dob ani nenosili zbraத்.

7
00:01:08,823 --> 00:01:10,672
Mnoho lidem se to zdநூ k nevங்ல்e.

8
00:01:10,673 --> 00:01:14,096
Jim Scarborough nikdy ௱நூdnou
nenosil. Ten nejmladஞுங் Jim.

9
00:01:14,097 --> 00:01:18,550
Gaston Boykins by ௱நூdnou
nemக்l v okrese Commanche.

10
00:01:18,915 --> 00:01:25,601
V௱dycky se mi lங்bilo poslouchat o tக்ch ze starன்ch
dob.Nikdy neztratili pல்ங்le௱itost nக்co udக்lat.

11
00:01:25,602 --> 00:01:29,934
Nemவ்௱u jinak, ale srovnej sebe a je.

12
00:01:29,935 --> 00:01:33,891
Nemவ்௱u jinak, ale zamysli se,
jak oni v tக்ch dobநூch pracovali.

13
00:01:33,892 --> 00:01:38,722
Nedநூvno jsem poslal na elektrickளூ
kல்eslo jednoho kluka v Huntsville.

14
00:01:38,723 --> 00:01:43,059
Moje zatழூenங் a svக்dectvங்.

15
00:01:43,060 --> 00:01:46,756
Zabil ழூtrnநூctiletou holku.

16
00:01:46,757 --> 00:01:52,289
V novinநூch psali, ௱e to byl zloழூin z vaஞுnக்,
ale ல்ekl mi, ௱e v tom ௱நூdnநூ vநூஞுeத் nebyla.

17
00:01:52,290 --> 00:01:56,804
ழுekl mi, ௱e se chystal nக்koho zabங்t
tak dlouho, jak si jen vzpomங்nநூ.

18
00:01:56,805 --> 00:01:59,694
A kdyby ho nezabili,
udக்lal by to znova.

19
00:01:59,695 --> 00:02:04,606
ழுekl, ௱e vங், ௱e pவ்jde do pekla.
Asi za 15 minut tam byl ...

20
00:02:04,607 --> 00:02:10,525
Nevங்m, co si o tom
myslet. Skuteழூnக் ne.

21
00:02:11,178 --> 00:02:15,922
Zloழூin, kterன் teஞ் vidங்ஞு,
se s tங்m nedநூ ani rovnat.

22
00:02:15,923 --> 00:02:19,349
Nebojங்m se toho.

23
00:02:19,350 --> 00:02:24,299
V௱dy jsem vக்dக்l, ௱e budeஞு muset bன்t
schopen zemல்ங்t, abys tuhle prநூci mohl dக்lat.

24
00:02:24,300 --> 00:02:34,340
Ale nechci s tங்m zase zaழூங்nat a
odejங்t a poznat nக்co, ழூemu nerozumங்m.

25
00:02:35,707 --> 00:02:39,357
Mu௱ by mக்l dநூt svou duஞுi v hazard.

26
00:02:40,214 --> 00:02:44,780
Prostக் musங் ல்ங்ct "dobல்e".

27
00:02:46,569 --> 00:02:49,812
Budu souழூநூstங் toho svக்ta.

28
00:02:50,302 --> 00:02:52,770
Ano pane, prநூvக் jsem pல்iஞுel.

29
00:02:52,771 --> 00:02:59,206
ஸ்erife, mக்l na sobக் nக்co jako
kyslங்kovளூ kanystry na rozedma nebo tak.

30
00:02:59,207 --> 00:03:02,613
A hadici, co byla a௱ v rukநூvu...

31
00:03:04,079 --> 00:03:07,556
Nechநூm se podat. Podங்vநூte
se, a௱ sem dorazங்te.

32
00:03:07,557 --> 00:03:10,504
Ano pane, mநூm to pod kontrolou.

33
00:04:47,659 --> 00:04:49,733
றauky, co to mநூ znamenat?

34
00:04:49,734 --> 00:04:51,789
Vystupte z auta pane.

35
00:04:51,790 --> 00:04:53,589
Co௱e?

36
00:04:53,590 --> 00:04:57,100
Potல்ebuji, abyste vystoupil z auta.

37
00:05:03,342 --> 00:05:06,237
Na co to je?

38
00:05:06,238 --> 00:05:09,132
Zவ்staத்te tak...

39
00:05:38,316 --> 00:05:41,107
Vydr௱ tak.

40
00:05:50,043 --> 00:05:52,075
Sakra.

41
00:09:21,078 --> 00:09:27,197
Vodu, vodu pro Boha

42
00:09:38,023 --> 00:09:40,121
Vodu...

43
00:09:41,535 --> 00:09:44,892
Nemநூm vodu.

44
00:09:55,880 --> 00:10:02,700
Vodu. Nemநூm vodu.

45
00:10:1
[...]
Everything OK? Download subtitles