Preview Subtitle for Bukowski Born Into This


If preview looks OK then Download subtitles


1
00:00:03,795 --> 00:00:06,443
¸é حôفيéٍ.

2
00:00:06,563 --> 00:00:09,880
حôفيéٍ هَ‎ هكَلé ï ًُه‎èُيïٍ
مé لُôü ôï êùëï َüïُ.

3
00:00:11,650 --> 00:00:14,743
بل ôل ًلٌلôقَù َôç ىفَç لي نهي

4
00:00:14,863 --> 00:00:18,090
ف÷ù ـëëï فيل ىًïُêـëé êٌلَك
نكًëل ىïُ, دت;

5
00:00:22,849 --> 00:00:25,556
حôفيéٍ, ِفٌ´ôïُ فيل ىًïُêـëé!

6
00:00:26,916 --> 00:00:29,036
أéل üيïىل ôïُ èهï‎ حôفيéٍ!

7
00:00:32,995 --> 00:00:34,979
شé èفëهéٍ ٌه ىلëـêل;

8
00:00:35,099 --> 00:00:38,307
جïُ فëهمه ï جًïُêüَِêé, "ءي
ôل مٌلًôـ َïُ لٌ÷كَïُي يل"

9
00:00:38,427 --> 00:00:41,089
"لٌفَïُي َôïٍُ مïيهكٍ َïُ,
ôüôه لٌ÷كوهéٍ يل ÷لëـٍ."

10
00:00:41,464 --> 00:00:44,631
"ءي ًُـٌ÷ïُي ىًـôَïé م‎ٌù, ôüôه
êـôé êلëü èل َُىâلكيهé."

11
00:00:44,751 --> 00:00:48,318
"ءُôü ًïُ ÷ٌهéـوهَلé هكيلé وùق. شل
مٌلًôـ َïُ ًٌفًهé ف÷ïُي وùق."

12
00:00:48,610 --> 00:00:52,402
"ذكيه, مٌـِه, êلé مـىل."
ءُôق قôلي ç َُىâïُëق ôïُ.

13
00:00:52,522 --> 00:00:56,085
شïي ـêïَُل يل ليـâهé ôïي
ليلًôقٌل êلé ىهôـ

14
00:00:56,205 --> 00:00:59,751
ـêïَُل ôï èüٌُâï ًïُ êـيïُي
ïé ôٌك÷هٍ üôلي êلكمïيôلé.

15
00:00:59,871 --> 00:01:04,203
أٌُيـù êé ç ِëüمل قôلي ًïë‎ ّçëـ

16
00:01:04,323 --> 00:01:07,637
êé لُôüٍ مٌ‎ëéوه.

17
00:01:07,757 --> 00:01:10,006
جïُ ôçëهِ‏يçَه
êلé ىïُ هكًه

18
00:01:10,853 --> 00:01:15,202
"تلٌéüëç, êـôé ىïُ
فٌéîهٍ َôï êٌلَك"

19
00:01:15,322 --> 00:01:18,044
شïُ هكًل ü÷é, نهي فٌéîل ôكًïôل.

20
00:01:18,164 --> 00:01:20,922
"حلé, فٌéîهٍ LSD َôï êٌلَك ىïُ"

21
00:01:21,042 --> 00:01:23,289
"أéل يل ًçنقîهéٍ ôç مُيلكêل ىïُ"

22
00:01:24,039 --> 00:01:25,989
ء يلé, ôüôه ًïُ

23
00:01:26,109 --> 00:01:28,756
فâملëه ىل÷لكٌé َه فيلي ىلéôٌ
هَôéلôïٌكïُ.

24
00:01:28,876 --> 00:01:30,111
حلé...

25
00:01:31,261 --> 00:01:34,694
شïُ ëفهé ï ىًـôَïٍ, "شé
êـيهéٍ هêهك, َôلىـôل!"

26
00:01:34,814 --> 00:01:37,220
تé لُôüٍ, "بل ًهôـîù ôïي
êليلًف لً´ôï ًلٌـèٌُï!"

27
00:01:37,340 --> 00:01:39,720
تé ï ىًـôَïٍ ôٌـâçîه ًéَôüëé,
"¼÷é, نهي èل ôï êـيهéٍ!"

28
00:01:39,840 --> 00:01:44,134
شïي ًلëéü êلéٌü َôل ىًلٌ فëهملي
ïôé هكىلé êلëüٍ َôï يل لًïِه‎مù

29
00:01:44,818 --> 00:01:47,617
ôéٍ ىًïُيéفٍ.
إكيلé ôï ًُفٌôلôï êïىًëéىفيôï.

30
00:01:47,737 --> 00:01:52,580
شïي âëفًù يل فٌ÷هôلé ىه ôï
ِهٌىïُـٌ êلôهâلَىفيï,

31
00:01:53,379 --> 00:01:57,657
ىه ôï ًفïٍ êٌهىلَىفيï فîù, يل ôٌف÷هé
ًـيù êـôù َôï نٌüىï,

32
00:01:57,777 --> 00:02:01,524
ï êüَىïٍ يل ïٌُëéـوهé êلé ôهëéêـ
ىلوه‎ôçêلي م‎ٌù ôïُ

33
00:02:01,644 --> 00:02:04,743
"ضùيـ÷ôه ôçي لَôُيïىكل!"
سêفًلولي ôل ىـôéل ôùي ًلéنé‏ي...

34
00:02:04,863 --> 00:02:08,702
ا ًٌـîç ôçٍ نçىéïٌُمكلٍ َُىâلكيهé
َ'لُôü ôï êùëï ىç÷ـيçىل هن‏.

35
00:02:09,999 --> 00:02:13,870
ءêï‎ôه ôل ًëقêôٌل ًïُ ÷ôًُï‎ي;
إن‏ مكيïيôلé üëل.

36
00:02:13,990 --> 00:02:17,432
جكëلمه ًïë‎ مéل ôéٍ َهîïُلëéêفٍ
ôïُ éêليüôçôهٍ.

37
00:02:17,552 --> 00:02:21,945
شï ًفïٍ ôïُ ôï فëهمه
"جïâ êٌهىى‎نé"

38
00:02:22,065 --> 00:02:26,418
شïي هكنل ًïُ ىه êïéôï‎َه
êé فَêُّل مٌقمïٌل ىًٌïَôـ

39
00:02:26,538 --> 00:02:28,532
ىفَل َôï َêïôـنé.

40
00:02:30,450 --> 00:02:34,150
ءَôٌلًéلكل, ًïôف نهي ëهٍ "سê‎âù"
ًٌéي َê‎ّهéٍ.

41
00:02:35,583 --> 00:02:37,676
إكيلé ôï ًٌ‏ôï
ًٌـمىل ًïُ ىلèلكيهéٍ.

42
00:02:38,816 --> 00:02:43,292
شل َêـôùَل,
ى'ف÷هé âلٌفَهé ôï êٌلَك.

43
00:02:43,412 --> 00:02:46,466
جذدصتدضستة
أهييçىفيïٍ إن‏ جفَل

44
00:02:46,586 --> 00:02:52,326
سُم÷ùٌفَôه ىه, هَهكٍ ف÷هôه ôçي
ُّ÷ق ىïُ êé هم
[...]
Everything OK? Download subtitles