Dongfang Jian movie poster

Subtitles for Dongfang Jian

Movie details

Public Security Bureau investigator Dong Fangjian is recalled from his honeymoon to track down a spy who has information on secret tests of a prototype submarine.

Genre:
Crime, Thriller 

Starring:
Shikui YanLiwei ZhangZongyou XiaJing Shi 

Director:
Bingliu Hu 

Released:
N/A 

Runtime:
90 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: