Ngày hè sôi dông movie poster

Subtitles for Ngày hè sôi dông

Movie details

N/A

Genre:
N/A 

Starring:
Lu'u HàViêt LiênHàng QuêQuang Tháng 

Director:
N/A 

Released:
N/A 

Runtime:
60 min 

Rated:
N/A 

IMDB score: