Subtitles for Sengoku Majin Go Shogun


Movie name/Subtitle archive
Subtitles
  · Kakushi Toride No San Akunin (CD1(2)).srt
Slovak subtitle 
  · Kakushi Toride No San Akunin (CD2(2)).srt
Slovak subtitle 
 
  · Kakushi-Toride No San-Akunin (1958).srt
Turkish subtitle (Türkçe Altyazı)